Kennis en ervaring van ing S.B.J. Brekelemans;

    Curriculum Vitae

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personalia:

Naam: Bas Brekelmans

Adres: Buorren 19, 84 91 BZ Akkrum

Geboortedatum: 23 maart 1965

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenvatting:

Prettige, met gevoel voor humor, hard werkend persoon. Heeft zeer ruime ervaring op

het gebied van bodemprojecten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persoonlijkheid:

Vrolijk, relativerend, doorwerker zowel in teamverband als individueel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relevante werkervaring in hoofdlijnen:

Bij diverse advies- en detacheringsbureaus veel ervaring opgedaan met bodemprojecten.

Is in 2005 begonnen als zelfstandig ondernemer en heeft hierbij met name gewerkt voor de Provincie Overijssel als projectleider bodemsanering bij de eenheid Water en Bodem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opleidingen:

1987  Agrarische Hogeschool Friesland/Van Hall instituut (Nederlandse veehouderij,

bodemkunde, cultuurtechniek, milieukunde)

1986 M.A.S. (veehouderij, bodemkunde)

1978 MAVO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gevolgde seminars en Workshops:

1999 Monsterneming grond, materialen verhardingsconstructies en niet vormgegeven

bouwstoffen t.b.v. partijkeuringen conform de VKB-protocollen (Geoplan)

1999 Cursus Bouwstoffenbesluit in de praktijk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relevante software kennis:

Globis (2002-2010)

Strabis (2009)

BIS4all (2010)

EDO (2006-2009)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loopbaan:

Breakpoint Milieu-Advies B.V.

Periode:  1 februari 2005 – heden

Opdrachten/Projecten:

- Adviseur bodem bij het Expertisecentrum Stad en Landschap van de gemeente Zwolle

Referentie:  de heer H.M. Vonk

  Periode:  17 februari – heden (opdracht loopt tot 1 juli 2010)

Als adviseur bodem betrokken bij de voorbereiding (beoordeling en advies, overwegingen) van beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming (ernst, spoed en saneringsplan / saneringsplannen / BUS-meldingen / evaluatieverslagen). Daarnaast verzorgen van interne bodemhygiënische advisering aan civiel- en bouwtechnische collega's (Wbb, Besluit Bodemkwaliteit). Testpersoon voor de nieuw in gebruik te nemen bodeminformatie applicatie BIS4all.

 

- Projectleider bij het team Bodemsanering van de Provincie Overijssel

  Referentie:  de heer F.I. Dommershuijzen, teamleider Bodemsanering

 Periode:  1 februari 2005 – heden (opdracht loopt tot 1 januari 2011)

De werkzaamheden bestaan uit het beoordelen van saneringsplannen, BUS-meldingen het opstellen van

beschikkingen betreffende de ernst & spoedeisendheid van gevallen van ernstige bodemverontreiniging,

beoordelen van saneringsverslagen en het opstellen van beschikkingen op de saneringsevaluatie en eventueel nazorgplannen, verzorgen van interne advisering in het kader van de Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit en de Wet milieubeheer (ruimtelijke ordening, handhaving/vergunning verlening), verzorgen van interne advisering richting eenheid Wegen en Kanalen (diverse MER's aanleg provinciale wegen), aanspreekpunt Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations (SUBAT), aanspreekpunt werkprogramma tankstations, advisering gemeenten (o.a. artikel 13, 28, 29, 41 etc.), aanspreekpunt Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen (SBNS). Zowel intern als extern overleg met gemeenten, bedrijven, adviesbureaus betreffende het bovengenoemde behoren tot de werkzaamheden.

  - Handhaver in het kader van de Wet bodembescherming bij de Provincie Flevoland, afdeling Milieu en Water

Referentie:  de heer J. Hörst, hoofd bureau vergunningverlening

Periode:   1 oktober 2007 – 1 januari 2009

Daarnaast diverse kleinere opdrachten: oa. Gemeente Menaldumadeel, Wiertsema & Partners Tolbert,

Occasioncentrum Zijlstra (Leeuwarden).

Impect B.V. projectmanagement en advies

Periode:  2002 – 2005

Functie:  Milieukundig adviseur/ projectleider

Inhoud:  Als projectleider werkzaam bij Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling B.V. De

  werkzaamheden (consultancy) algemeen liggen op het vlak van onderzoek en advies in

  het kader van de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer en de Wet

  verontreiniging oppervlakte wateren (periode april-september 2002).

  Als milieutechnisch adviseur werkzaam bij de afdeling Milieu van de gemeente Emmen.

  Beoordelen/toetsen rapportages uitgevoerd bodemonderzoek in het kader van

  bouwvergunningaanvragen en onderzoeken in het kader van de Wet

  bodembescherming cq. de Wet milieubeheer. (periode april-december 2002). Vanaf

  oktober 2002 werkzaam als projectleider bij het team Bodemsanering bij de eenheid

  Water en Bodem van de Provincie Overijssel.

Van Es Geotechniek, Milieukunde en Bronbemaling B.V.

Periode:   2000 – 2002

Functie:   Milieukundig adviseur

Inhoud:   Als milieukundig adviseur verantwoordelijk voor:

    § het onderhouden van contacten met de opdrachtgevers en verrichten van

     acquisitie.

    § opstellen van offertes, opstellen vervolgtraject(en) met betrekking tot

     bodemonderzoek.

    § interpreteren van onderzoeksresultaten en presenteren van de rapportage en/of

     advies.

    § het maken van risicobeoordelingen, second opinions.

    § aansturen van bodemsaneringen inclusief voeren van overleg met de betrokken

     partijen (gemeente, provincie, aannemers, omwonenden).

    § Adviseren inzake de inhoud en uitvoering van bodemonderzoek ingevolge de wet

     milieubeheer en de BSB-operatie.

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Periode:  1994 - 2000

Functie:  Milieukundig technicus

Inhoud:   Te verdelen in twee perioden:

                                        1 1994 - 1996 het verrichten van bodemonderzoek in alle facetten: planning en

                 uitvoering van veldwerk, interpretatie van onderzoeksresultaten en rapportage

                 verkennend-, aanvullend- en nader bodemonderzoek).

    2 1997 - 2000 als senior milieukundige uitvoering en leiding geven aan een

    onderzoeksteam. Verzorgen van interne en externe contacten.

    De werkzaamheden bestonden uit bodemonderzoek en bodemsanering met de bijbehorende onderzoeksrapporten, saneringsplannen, evaluatierapportages e.d. Opleiden en begeleiden van junior technici. Daarnaast betrokken geweest bij de landelijke certificering van het bedrijf met betrekking tot bouwstoffenonderzoek in het kader van het Bouwstoffenbesluit.

Ontwikkelingswerker in Suriname

Periode:  1996

Functie:  Uitvoerder

Inhoud:  Plannen, inzetten en leiden van een asfaltherstelploeg bij een wegenbouwproject in

  Suriname. Het project werd uitgevoerd door medewerkers van een

  samenwerkingsverband tussen een Surinaamse- en een Nederlandse aannemer en

  betrof het herstellen/vernieuwen van de verbindingsweg tussen Paramaribo en Moengo.